دائرة حساس اهتزاز باستخدام اردوينو نانو

Vibration Sensor Circuit Using Arduino Nano

int led = 3;
int vs = 12; // vibration sensor
void setup() {
 pinMode(led, OUTPUT);
 pinMode(vs, INPUT);
 Serial.begin(9600);
}
void loop() {
 long measurement = vibration();
 delay(50);
 Serial.println(measurement);
 if (measurement > 7000) {
  digitalWrite(led, HIGH);
  delay(2000);
 }
 else {
  digitalWrite(led, LOW);
 }
}
long vibration() {                                                              
 long measurement = pulseIn (vs, HIGH); //wait for the pin to get HIGH and returns measurement
 return measurement;
}